สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

      ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทาง ด้านผิวหนังให้แพร่หลาย กว้างขวาง ถูกต้อง ตาม หลักวิชาการ ให้การ สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยและเผยแพร่ ความรู้ สู่ประชาชน

กิจกรรมสมาคม
DST Activities

  • รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา แผน ก. สาขา อย324 (เข้าปี 2) ตจวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2561(รอบ 2)

  • 26 - 29 April 2018, RSMPD

    The 9th Regional Scientific Meeting of Paediatric Dermatology (RSMPD)
    Singapore

วิดีโอสำหรับประชาชน

23 มีนาคม 2561 งานแถลงข่าว การดูแลส่วนสัดอย่างปลอดภัย

23 มีนาคม 2561 งานแถลงข่าว การดูแลส่วนสัดอย่างปลอดภัย + วิดีโอทั้งหมด

วารสารโรคผิวหนัง
Journal by DST