สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

      ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทาง ด้านผิวหนังให้แพร่หลาย กว้างขวาง ถูกต้อง ตาม หลักวิชาการ ให้การ สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยและเผยแพร่ ความรู้ สู่ประชาชน
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1 ครั้งที่ 2)

 • ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อสมัครแพทย์ประจำบ้านในสาขาตจวิทยา ปีการศึกษา 2561 (รอบ 1)

 • 23 - 25 November 2017, ICAD

  ICAD 2017
  International Congress of Aesthetic Dermatology 2017

  Bangkok, Thailand
 • 15 ธันวาคม 2560, Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า

 • 16 ธันวาคม 2560, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ รพ.แม่สอด จ.ตาก

 • 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561, DST-SC

 • 21 - 23 March 2018, DST AM

  43rd DST Annual Meeting 2018
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 43

วิดีโอสำหรับประชาชน

20 กุมภาพันธ์ 2560​ บทบาทของแพทย์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

20 กุมภาพันธ์ 2560​ บทบาทของแพทย์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย + วิดีโอทั้งหมด

วารสารโรคผิวหนัง
Journal by DST