สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

      ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทาง ด้านผิวหนังให้แพร่หลาย กว้างขวาง ถูกต้อง ตาม หลักวิชาการ ให้การ สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยและเผยแพร่ ความรู้ สู่ประชาชน

กิจกรรมสมาคม
DST Activities

 • 6 กรกฎาคม 2561, AAD Highlight 2018

 • ผู้เข้าสอบวุฒิบัตรฯ สาขาตจวิทยา, 2561

 • 30 August - 2 September 2018, 5CC

  9th 5-Continent-Congress
  Bacelona, Spain
 • ทุนวิจัยของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

  เชิญชวนสมาชิกทุกท่าน เสนอโครงการเพื่อรับทุนวิจัยของสมาคมฯ

 • 24 มกราคม 2561, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

 • VDO การประชุม DST 2018

  เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2561
 • 21-23 มีนาคม 2561, DST 2018

  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 43
  สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
  มีผู้เข้าร่วมประชุม 1,175 คน
 • 7 กันยายน 2561, DST MM

  การประชุมกลางปี 2561
  DST Mid-Year Meeting 2018

วิดีโอสำหรับประชาชน

23 มีนาคม 2561 งานแถลงข่าว การดูแลส่วนสัดอย่างปลอดภัย

23 มีนาคม 2561 งานแถลงข่าว การดูแลส่วนสัดอย่างปลอดภัย + วิดีโอทั้งหมด

วารสารโรคผิวหนัง
Journal by DST